Japanese Paper > Shiroishi Washi > Tanzaku - Long Strip of Paper

Shiroishi Washi

Tanzaku - Long Strip of Paper

Shiroishi Washi Tanzaku - Long Strip of Paper Shiroishi Washi Tanzaku - Long Strip of Paper 2 Shiroishi Washi Tanzaku - Long Strip of Paper 3
Tanzaku - Long Strip of Paper
WDH:37x6.5cm (14.6x2.4in)
5 sheets set
Sorry, Sold Out